બુધવાર, 17 ઑગસ્ટ, 2016

સંસ્થાકીય વિચારસરણીનાં રૈખિક, વર્તુળાકાર કે સર્પાકાર એવાં ત્રણ સ્વરૂપ - દેવદત્ત પટ્ટનાઈક